برجسته ترین ها

شماره حساب ها

از عزیزانی که قصد خرید از سایت رو دارند و برای انتقال وجه خود نیاز به شماره حساب و کارت دارند تقاضا میشود وجوه خود را فقط به شماره حسابهای  زیر واریز نمایند با تشکر

243-8000-10182917-1

 شماره حساب پاسارگاد

5022.2910.0233.1302    پاسارگاد کارت

 4189684751

شماره حساب ملت  

 

6104-3379-0892-5157            شماره کارت ملت  
  امیدمنتظری                 امید منتظری